fbpx

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE REVIJE INTERNET

DIGITALNA REVIJA INTERNET

 

Splošne določbe

Info-net, agencija za spletne rešitve, grafično oblikovanje, marketing in ostale storitve, d.o.o izdaja digitalno edicijo revije ki jo je možno naročiti preko spleta.

Opredelitev pojmov

 1. Digitalna edicija – izhaja v online obliki.
 2. Plačnik – fizična ali pravna oseba, se na revijo lahko naroči preko spletnega mesta https://www.revija-internet.si/naroci-revijo ali preko e-maila info@revija-internet.si
 3. Plačilo je možno preko transakcijskega računa (TRR). Po plačani naročnini, naročnik prejema dostopne podatke na e-mail naslov, ki ga je napisal ob prijavi.
 4. Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Cene naročnin so objavljene na spletni strani https://www.revija-internet.si/naroci-revijo. Naročnina se zaračunava v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje.
 5. Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane in dogotalne edicije naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti. Revija bo dostopna tudi na bencinskih črpalkah po Sloveniji.

Naročilnica na revijo

Naročilnica je obrazec dostopen na spletni strani https://www.revija-internet.si/naroci-revijo/ ali dopis z enakim naslovom in naslednjimi podatki:

 • ime in priimek oz. podjetje naročnika ter označbo teh položajev,
 • naslov oz. sedež in poslovni naslov pravne osebe plačnika,
 • naslov oz. sedež in poslovni naslov pravne osebe naročnika (če je naročnik druga oseba)
 • e-poštni naslov plačnika in naročnika,
 • kontaktna telefonska številka plačnika in naročnika,
 • način plačila,
 • izjavo, da soglaša s temi splošnimi pogoji prodaje.

S podajo naročilnice naročnik oz. plačnik prejme UPN/račun/e-račun/potrditveni e-mail, s plačilom katerega nastane naročniško razmerje.

Naročnik začne prejemati naročeno revialno edicijo s prvo tekočo številko, ki izide po prejemu plačila. Časovno obdobje naročanja (1 leto) pa pomeni obdobje za katero je plačana naročnina in po izteku katerega se avtomatsko pošlje UPN/račun/e-račun za podaljšanje naročnine.

Naročniku in plačniku, ki je potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Pogodba je sklenjena, ko naročnik oz. plačnik poda naročilo, pri čemer naročniško razmerje nastane šele s plačilom naročnine. Šteje se, da s oddajo naročila naročnik oz. plačnik soglaša s temi splošnimi pogoji. Plačnik se zavezuje o veljavnosti teh splošnih pogojev obvestiti tudi naročnika, kadar ne gre za isto osebo.

Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in/ali na kateri elektronski naslov e-račun. V primeru spremembe naslova je naročnik oz. plačnik dolžan obvestiti podjetje Info-net.d.o.o. o spremembi vsaj 3 dni pred dnevom, ko je predviden izid naročene edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, se bo sporočeni naslov za dostavo uporabil šele za naslednjo izdano tiskano edicijo.

Tiskane edicije je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine za pošiljanje v tujino. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk, ki nastanejo po pošti, Info-net.d.o.o ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Popusti pri naročninah se določajo glede na vsakokrat veljavno poslovno politiko podjetja, ki je objavljena na spletni strani https://www.revija-internet.si/naroci-revijo.

Plačevanje naročnine

Račune plačuje plačnik z Univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) oz. na TRR podjetja Info-net d.o.o., v obliki e-računa na elektronski naslov. Po prejemu plačila prejme plačnik še potrdilo o plačani naročnini (račun), ki služi kot potrdilo o sklenjeni pogodbi. Rok plačila je 8 dni po izstavitvi e-računa. Reklamacije do roka plačila navedenega na posameznem računu sprejema oddelek naročnin na email: info@revija-internet.si ali na telefonsko številko 083 845 474.

V primeru neplačila obveznosti v navedenem  plačilnem roku, plačnik prejme nov opomin v obliki e-računa. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu prekine dostava tiskane edicije. Po plačilu e-računa se mu lahko dostava tiskane edicije ponovno vzpostavi, in sicer od prve naslednje številke po plačilu. Isto velja za digitalno revijo.

Z iztekom aktualnega naročniškega obdobja avtomatsko prejmete e-račun za podaljšanje naročnine na elektronski naslov. S plačilom e-računa si zagotovite nemoteno prejemanje tiskane edicije ali digitalne revije. V primeru zamude pri plačilu ponudbe za podaljšanje ne moremo zagotoviti nemotenega prejemanja tiskane edicije/digitalne revije oz. lahko pride do izpada številk v vmesnem obdobju.

Dostava izdaje  tiskane/digitalne edicije se tako prične s prvo izdajo tiskane edicije, ki sledi  plačilu.

Spremembe pogojev

V primeru spremembe pogojev bodo plačniki najmanj 10 dni pred spremembo o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani https://www.revija-internet.si/, po elektronski ošti ali v tiskanih edicijah Info-net d.o.o.. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.revija-internet.si/. V primeru, da se naročnik oz. plačnik ne strinja s spremenjenimi pogoji, lahko v roku 15 dni od spremembe pogojev odpove naročniško razmerje.

V primeru podražitve se naročnina plačuje po spremenjeni ceni z naslednjim naročniškim obdobjem, če se ta podaljša. Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani https://www.revija-internet.si/, upoštevajo pa se cene veljavne na dan podaje naročila.

Podatki o naročniku/plačniku

Info-net d.o.o. bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Info-net d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Info-net d.o.o. in partnerskih podjetij Info-net d.o.o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko Info.net d.o.o. hrani in obdeluje do poteka namembnosti obdelave podatkov oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Evidenca_naročniških razmerij, sklenjenih preko spletnega mesta https://www.revija-internet.si/, se hranijo pri Info-net d.o.o. zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe Info-net d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Dostava

Strošek poštnine za prejem naročenih izvodov znotraj Slovenije krije Info-net d.o.o., Tiskane edicije pa dostavlja Pošta Slovenije. Reklamacije glede dostave sprejema oddelek Naročnin na številki 083 845 474 ali po elektronski pošti info@revija.internet.si.

Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

Naročniško razmerje se sklepa za določen čas, ki je enak naročniškemu obdobju 1 koledarsko leto in se avtomatsko podaljšuje.

Naročnik lahko od pogodbe predčasno odstopi. Odpoved mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti najkasneje do osemnajstega (18) dne v mesecu, sicer začne veljati šele s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu.

V primeru odpovedi se naročniku, ki je plačal naročnino za naprej, naročnina za že dobavljene izvode obračuna po ceni posamičnega rednega izvoda revije objavljene v vsakokrat veljavnem ceniku, morebitna razlika pa se vrne na transakcijski račun, ki ga plačnik sporoči v pisni obliki.

Info-net d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru neplačil začasno prekine dostave.

Morebitne reklamacije in pritožbe je potrebno posredovati v pisni obliki na naslov Info-net d.o.o., Prvomajska ulica 32, 2204 Miklavž oziroma po spletni pošti na naslov info@revija-internet.si. Reklamacije in pritožbe obravnava oddelek naročnin, ki bo v roku 8 dni od dne prejema reklamacije oziroma pritožbe nanjo pisno odgovoril. Vse morebitne spore bodo stranke naročniškega razmerja skušale reševati po mirni poti, kolikor pa to ne bo mogoče je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

V primer sklenitve pogodbe na daljavo s potrošnikom, ima naročnik pravico, da nas skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov v 14 dneh od prejema prvega izvoda revije, brez navedbe razlogov, obvesti, da odstopa od pogodbe in zahteva vračilo vseh opravljenih plačil. Za uveljavitev pravice do odstopa nas mora potrošnik o svoji odločitvi obvestiti z nedvoumno pisno izjavo poslano na naslov našega podjetja: naslov Info-net d.o.o., Prvomajska ulica 32, 2204 Miklavž oziroma po spletni pošti na naslov info@revija-internet.si.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka.

V primeru odstopa potrošnika od pogodbe po prejšnjem odstavku, smo dolžni potrošniku najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrniti vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) in sicer z enakim plačilnim sredstvom kot je bilo plačilo prejeto. Potrošnik je v primeru odstopa od pogodbe dolžan na lasten strošek vrniti prejeto blago. Dokler ne prejmemo vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne izkaže, da je blago odposlal nazaj, lahko zadržimo vračilo prejetih plačil.

Naročnik je dolžan prejete izvode revije vrniti na naslov našega podjetja najkasneje v 14 dneh od podaje obvestila o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je blago vrnjeno pravočasno, če je poslano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Odgovornost za stvarne napake

Info-net d.o.o. je odgovoren za stvarne napake pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi z naročnikom. Naročnik nas jev primeru stvarnih napak dolžan v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestiti o napaki, ki jo mora v svojem obvestilu natančno opisati in nam omogočiti, da stvar pregledamo. V primeru, da naročnik prekorači predhodno navedeni rok izgubi pravice iz naslova stvarne napake po ZVPot.

Končne določbe

 Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Info-net d.o.o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in Info-net d.o.o.  Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.revija-internet.si.

Za vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji veljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), ki jih v kolikor je naročniško razmerje sklenil potrošnik dopolnjujejo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Info-net d.o.o.,  lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Splošni pogoji so veljavni od 13.6.2019.